Cổng tri thức OpenEdu

HIỂU PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA BẠN

Centre for Teaching Excellence

Ý tưởng về phong cách học tập bắt đầu vào những năm 1970, nền văn học và ngành công nghiệp đang phát triển đặt ra vấn đề người học cần có cách học cụ thể, cá nhân hóa sao cho phù hợp nhất với bản thân họ. Bài viết này thảo luận về sự khác biệt giữa phong cách học tập và sở thích học tập cũng như tóm tắt chỉ số học tập Solomon-Felder.

NGHIÊN CỨU VỀ PHONG CÁCH HỌC TẬP

Có nhiều lý thuyết khác nhau về phong cách học tập, một trong số đó là lý thuyết phân loại người học theo trực quan, thính giác hoặc xúc giác, hoặc lý thuyết phác họa những cách tiếp cận nhận thức khác nhau mà mọi người sử dụng vào việc học của mình.

Tuy nhiên, hầu như không có bằng chứng nào chỉ ra rằng các cá nhân có phong cách học tập, cũng như khi được dạy theo kiểu “thích hợp tương úng” thì có kết quả học tập tốt hơn. Một nhóm các nhà tâm lý học đã xem xét các tài liệu và trong báo cáo của họ (Phong cách học tập: Các khái niệm và bằng chứng), họ nói rằng trong khi đã có những nghiên cứu được thực hiện về cách cá nhân có thể có sở thích học tập, hầu như không có nghiên cứu nào đưa ra thiết kế nghiên cứu chặt chẽ để chứng minh rằng mọi người có lợi nếu họ được dạy theo cách tương ứng với phong cách học tập của họ (Pashler, McDaniel, Roghrer, & Bjork, 2008).

Trong một nghiên cứu gần đây, “Phong cách học tập phù hợp với phương pháp giảng dạy: Ảnh hưởng về hiểu biết”, Rogowsky và các đồng nghiệp (2015) đã tiến hành một thực nghiệm của giả thuyết kiểm chứng sự tương ứng và thấy rằng cho dù phong cách dạy có phù hợp với phong cách học tập cũng không tạo sự khác biệt về sự lĩnh hội của sinh viên. Hơn nữa, một số chiến lược giảng dạy phù hợp cho tất cả những người học tùy thuộc vào môn học đang được dạy - ví dụ việc học cách pha loãng trong một lớp học hóa yêu cầu một phương pháp thực nghiệm, ngay cả khi bạn có sở thích học tập gián tiếp (tức là suy nghiệm về nó).

PHONG CÁCH HỌC TẬP

Phong cách học tập đề cập đến “các thế mạnh và sở thích đặc trưng theo cách mọi người tiếp nhận và xử lý thông tin”, (Felder, 1996). Mô hình phong cách học tập Soloman-Felder kết hợp hầu hết các phương pháp chính để hiểu sở thích học tập và được thiết kế để sử dụng với sinh viên cao đẳng và đại học để tự kiểm tra sở thích học tập của họ. Bốn thang đo của chỉ số phong cách học tập Soloman-Felder có hai sở thích trái ngược nhau. Mọi người sử dụng tất cả các phong cách học tập tại các thời điểm khác nhau, nhưng thường không có mức độ như nhau.