Kết nối với OpenEdu

Sáng kiến OpenEdu 
là một “trường học khai phóng” phi lợi nhuận
nhằm cổ vũ và tiếp sức cho hành trình tự lực khai phóng
của mỗi người để trở thành con người tự do.

Các dự án được điều hành
bởi OpenEdu Initiative
Tủ sách “Tự Lực Khai Phóng”