Kết nối với OpenEdu

OpenEdu Initiative 
là một Sáng Kiến Giáo Dục phi lợi nhuận
với các hoạt động đa dạng dưới nhiều hình thức, 
nhằm cổ vũ và tiếp sức cho hành trình tự lực khai phóng 
của mỗi người để trở thành con người tự do.

Các dự án được điều hành
bởi OpenEdu Initiative
Tủ sách “Tự Lực Khai Phóng”