Cổng tri thức OpenEdu

Thuyết phân tâm học - Sigmund Freud

The School of Life


Sigmund Freud nguyên là một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học. Cho đến ngày nay mặc dù lý thuyết phân tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi và người ta còn đang so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm học của ông với các phương pháp điều trị khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ XX.

Bài giảng chia sẻ về quá trình phát triển lý thuyết của ông và đi sâu vào thuyết phân tâm học, một trong những thành quả về nghiên cứu tâm lý học có sức ảnh hưởng lớn cho đến ngày nay.

Với cách trình bày đơn giản, cụ thể và nhiều hình ảnh minh họa thú vị, bài giảng sẽ cung cấp cho chúng ta nhận thức cơ bản về thuyết phân tâm học và tâm lý trị liệu của Sigmund Freud.

Nguồn video bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=mQaqXK7z9LM

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng
Trương Nguyễn Nhật Hoàng
Trần Thị Thảo Phương
Lê Chiêu Trung
Đặng Phương Uyên
Trần Thị Hồng Xuyến