Cổng tri thức OpenEdu

TRIẾT HỌC TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn/ Tại viện IRED

Các kiến thức về xã hội và nhân văn có lẽ không được quan tâm nhiều ở xã hội công nghiệp hiện đại, thế nhưng không thể bỏ lơ chúng vì đó là điều ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và sự phát triển của con người, giúp chúng ta đi về phía văn minh.

Trong buổi nói chuyện dài hơn 1 tiếng của Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn tại viện giáo dục IRED với chủ đề “Triết học trong khoa học xã hội”. Ông đã nêu lên các vấn đề liên quan đến tầm ảnh hưởng của khoa học triết học lên đời sống hiện đại. Rằng triết học không chỉ là những kiến thức giáo điều hay khô khan, nó là cả 1 nghệ thuật để hỗ trợ cho sự phát triển của con người về nhiều lính vực và nó là một môn khoa học - Khoa học triết học.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=f2lG3sRN_kM
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Qùy
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh