Cổng tri thức OpenEdu

JEAN PAUL SARTRE VÀ SỰ LỰA CHỌN HIỆN SINH

Stephen Fly, Nigel Warburton

Jean Paul Sartre và sự lựa chọn hiện sinh là một video giới thiệu, khái quát về tư tưởng của J. Sartre (1905 – 1980) – một trong những triết gia đưa Chủ nghĩa hiện sinh phát triển vượt bậc. Con người phải đối mặt với những lựa chọn và với con người. “Tồn tại có trước bản chất”, ông đã nêu lên nhận định ấy trong tác phẩm Thuyết hiện sinh như một thuyết nhân bản (1945, Existentialism is a Humanism) và trở thành nguyên lý, nền tảng chính của Chủ nghĩa hiện sinh

Chủ nghĩa hiện sinh (học thuyết hiện sinh) có lịch sử ra đời từ thế kỷ 19 và phát triển mạnh mẽ ở giữa thế kỷ 2020. Kierkegaard được xem là “ông tổ” hay triết gia hiện sinh đầu tiên. Sau đó, những cái tên như F. Dostoyevsky, J. Sartre, F. Nietzsche…, bằng khả nhân tư duy và nhận thức sâu sắc, đã xây dựng một hệ thống lý thuyết vững chắc cho chủ nghĩa triết học đặc biệt này.


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=fmErPGlDrco&t=37s
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền 
Phạm Xuân Thành