Cổng tri thức OpenEdu

Dụ ngôn hang động của Plato

Đơn vị sản xuất: The school of Life

Plato (427 – 347 trước Công nguyên) là học trò của Socrates và là thầy của Aristoteles, ông được xem là khuôn mặt quan trọng của triết học và tư tưởng Tây phương. Thậm chí, Alfred Whitehead (1861-1947), triết gia, nhà toán học nổi tiếng người Anh còn nhận định: toàn bộ lịch sử triết học Tây phương “không gì khác hơn là những cước chú cho triết học Plato”.  

"Dụ ngôn hang động" là một câu chuyện nổi tiếng và đầy trí tuệ của Plato, được trích trong “Cộng hòa” - tác phẩm triết học kinh điển của ông. Đây là câu chuyện sâu sắc về sự vô minh, đặc biệt là hành trình khai minh của con người, cũng như con đường mà những người khai minh xã hội đã và sẽ bước đi. Đồng thời, câu chuyện này cũng giúp người xem ý thức hơn về điều gì là thật, là ảo trong đời sống.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=SWlUKJIMge4&ab_channel=TheSchoolofLife