Cổng tri thức OpenEdu

Chúng ta có ý chí tự do hay bị định đoạt trước

Đơn vị sản xuất: School of life

Con người là một sinh vật đặc biệt, chúng ta có thể có tự do trong suy nghĩ và việc đưa ra hành động là do ý chí của chúng ta nhưng thực tế thì hành động xảy ra hôm nay còn phụ thuộc vào hành động xảy ra trong quá khứ, có thể xảy ra trong tương lai.

Nguồn: https://youtu.be/HYWiIWpcCIM
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo