Cổng tri thức OpenEdu

LÃNH ĐẠO

Sir Allan Leighton

 
 

Tên gốc: LEADERSHIP 

Bài giảng của Sir Allan Leighton bàn về Quản trị và Lãnh đạo trong doanh nghiệp và tổ chức. Trong đó, con người chính là yếu tố quan trọng nhất đối với công ty.

Hai yếu tố quan trọng nhất đối với một công ty chính là: con người và khách hàng. Trong đó, Sir Leighton nhất mạnh việc lãnh đạo là làm việc “cùng” nhân viên, không phải là nhân viên làm việc cho lãnh đạo. Một tổ chức/doanh nghiệp thành công – “chiến thăng” là biết cách làm cho tổ chức, con người của mình thực thi đúng chiến lược. Một số công ty thất bại vì chiến lược tuyệt vời nhưng thực thi tệ. Chính vì vậy, cần kết nối con người, quy trình quá công việc và trao đổi thông tin hiệu quả trong tổ chức.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=U5wQjS2r0iU&list=PL30314E706FE957DA&index=12
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền
Phạm Xuân Thành